CPOP er godkendt som landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase af Statens Serum Institut og har fået tilsagn om en 3-årig databasebevilling, startende med bevilling til etablering i 2015 af regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Godkendelse fra Statens Serum Institut

CPOPs ansøgning om at blive landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase er blevet godkendt af Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning under Statens Serum Institut. Godkendelsen er 3-årig og gælder i perioden fra 8. april 2013 til 7. april 2016. Godkendelsen betyder at CPOP nu skal anvendes som opfølgningsprogram og kliniske kvalitetsdatabase i hele landet. I løbet af den 3-årige periode forventes CPOP at blive implementeret i hele Danmark, efterhånden som fagpersoner i de enkelte regioner er klar til at starte implementeringen.

Materiale vedr. godkendelsen som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase:

Ansøgning

Indikatorbeskrivelser og høringssvar

Databasebevilling fra RKKP

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har med følgende begrundelse besluttet at give et 3-årig bevillingstilsagn:

Styregruppen konstaterer, at der er tale om en relativ lavvolumen-database, hvor der umiddelbart kunne foretages andre tiltag for at øge kvaliteten. På basis af erfaringer i andre nordiske lande om høj effekt af databasen; kendskab til kvalitetsbrist; databasens tværsektorielle status samt kendskab til regional opstart af databasen er prioriteret national opstart af databasen.

Forskningsadgang til data

Den nationale styrgruppe har på sit møde i august 2014 besluttet at:

  • At CPOP anvender retningslinjer og ansøgningsskemaet fra RKKP.
  • Ansøgninger håndteres af formand for database styregruppen i samarbejde med national koordinator.
  • Ansøgninger sendes til orientering og kommentering ved database styregruppen forud for  udlevering af data. gennem de regionale koordinatorer.
  • Beslutning om udlevering af data træffes i fællesskab, hvis muligt ellers træffer formand for  databasestyregruppen endelig beslutning om udlevering af data.
  • At CPOP opkræver betaling for arbejdet forbundet med at genere dataudtræk.

Retningslinje og materiale fra RKKP kan hentes her

Databasens historie

CPOP opfølgningsprogrammet har eksisteret i Sverige siden 1994, under navnet CPUP – Uppfölgningsprogram for cerebral pares. Opfølgningsprogrammet CPUP består af en systematisk undersøgelse og registrering udført af patientens fysioterapeut og ergoterapeut, af patientens aktuelle muskeltonus, ledbevægelighed og funktionsniveau to gange årligt indtil patienten fylder seks år. Derefter en gang årligt indtil patienten afsluttes i børnehabiliteringen, ved 18-års alderen.

Desuden består opfølgningsprogrammet af systematiske røntgen undersøgelser af patientens hofter og ryg samt undersøgelse og registrering foretaget af neuropædiatere og ortopædkirurger. I CPUP registreres også patientens aktuelle tilbud om indsatser og behandlingstilbud, herunder behandling med botulinum toksin og ortopædkirurgiske operationer. Der foreligger dokumentation for, at CPUP i Sverige har reduceret forekomsten af svære sekundære følger af CP, som hofteluksation, svære fejlstillinger i led og skolioser. Desuden har den svenske CPUP registrering afdækket store regionale forskelle i hvilke indsatser patienterne tilbydes.

I 2006 begyndte en CPUP lignende registrering i den sydlige del af Norge, kaldet CPOP, Oppfølgningsprogram for barn med cerebral parese. Det norske opfølgningsprogram er nu nationalt norsk kvalitetsregister. CPUP/CPOP er nu national klinisk kvalitetsdatabase i Sverige og Norge.

CPOP i Region Syddanmark

De fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og børneortopædkirurgisk sektion på OUH har siden 2008 arbejdet med at implementere et systematisk opfølgningsprogram for patienterne efter sammen model, som det svenske CPUP og det norske CPOP. Foreløbigt er opfølgningsprogrammet blevet implementeret til patienter født i 2003 eller senere i hele Region Syddanmark. Desuden er enkelte ældre børn blevet tilbudt deltagelse.

CPOP er godkendt af Sundhedsstyrelsen som regional klinisk kvalitetsdatabase den 8. april 2010. Deltagelse i CPOP er en forudsætning for registrering i den kliniske kvalitetsdatabase. Der er udarbejdet årsrapporter for 2010 og 2011, som er tilgængelig på www.cpop.dk. CPOP er implementeret med midler fra Ludvig og Sara Elsass Fond. Sygehusledelses kredsen i Region Syddanmark overtog 1.9.2011 driften af CPOP i regionen.

CPOP i Region Midtjylland

En styregruppe med repræsentanter fra sygehusenhederne i Region Midtjylland har startet implementeringen af CPOP i regionen. Ludvig og Sara Elsass fond har bevilliget midler til et 2-årigt projekt til opstart, udvikling og implementering af opfølgningsprogrammet fra 1.1.2012 til 31.12.2013. Sygehusledelsen har givet tilsagn om at videreføre CPOP efter projektperioden.