CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese. CPOP har eksisteret i Sverige siden 1994, under navnet CPUP Uppfölgningsprogram for cerebral pares. Du kan læse mere om CPUP på www.cpup.se.

Opfølgningsprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer. CPUP anvendes nu som klinisk arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister i Sverige og Norge. I CPUP følges børn med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer kontinuerligt gennem opvæksten. Barnets fysioterapeut og ergoterapeut undersøger og registrerer grovmotorisk og finmotorisk funktion, ledbevægelighed og spasticitet. Hofter og ryg kontrolleres regelmæssigt efter et fast regime. Desuden registreres behandlinger og operationer.

Den kontinuerlige og standardiserede opfølgning sikrer, at barnets behandlere tidligt opdager, hvis der sker ændringer i tilstanden. Dette er forudsætningen for tidligt i forløbet at kunne iværksætte forebyggende behandling. Opfølgningsprogrammet har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.

Formål med CPOP i Danmark

Det overordnede formål med CPOP er at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande.

 • Optimere funktionsevne og livskvalitet hos barnet/den unge, der har cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande.
 • Begrænse og/eller forhindre sekundære følger som udvikling af funktionsbegrænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet, svær skoliose af rygsøjlen og/eller svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene.
 • Øge viden om, og erfaring med undersøgelse og behandling af børn/unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande.
 • Forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige aktører, herunder familien, de forskellige faggrupper og sektorer.
 • Sikre at det enkelte barn/unge menneske får tilbudt den rette behandling på det rette tidspunkt.

Målgruppen
Børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende symptomer fra 0-15 år.

 National styregruppe

 • Der sidder op til fem repræsentanter fra hver region i den nationale styregruppe samt en kommunal repræsentant
 • Hver region har to stemmer ved afstemninger. Den kommunale repræsentant har ligeledes stemmeret
 • Beslutninger, der går udover det beskrevne formål, forudsætter enighed blandt regionerne
 • Der afholdes fire møder pr. år og der tages stilling til sager af national interesse
 • Der kan uddelegeres arbejdsopgaver til ad hoc arbejdsgrupper. Dette føres til referat
 • Posterne i den nationale styregruppe og database styregruppen gennemgås hvert fjerde år

Organisationsdiagram

organisationsdigram

 

Formandskab
Pr. 24. august 2020
Formand: Gija Rackauskaite
Næstformand: Christian Wong

National koordinator
Den Nationale styregruppe er ansvarlig for ansættelse af en national koordinator. Den Nationale koordinator refererer til formand og næstformand, samt til de regionale koordinatorer, som skal informeres og høres. De regionale koordinatorer bliver fælles indgang til hver region. National koordinator deltager til møder i den nationale styregruppe og databasestyregruppen og er desuden medlem af koordinatorgruppen.

National klinisk kvalitetsdatabase
CPOP er godkendt som national klinisk kvalitetsdatabase af Statens Serums Institut (SSI), nu Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og støttes fra 1.1.2015 af Regionernes Kliniske Udviklingsprogram (RKKP).
Godkendelsen fra SDS medfører en række pligter og rettigheder, herunder fritagelse fra krav om dokumenteret samtykke til at registrere data og at det pålægges alle sygehusejere, offentlige såvel som private, samt praktiserende sundhedspersoner at indberette oplysninger til databasen (indberetningspligt – link til bekendtgørelse klik her).

Databasestyregruppe
Databasestyregruppen består af repræsentanter udpeget af de faglige selskaber samt formand og næstformand for den nationale styregruppe. Alle regioner skal være repræsenteret i databasestyregruppen. Databasestyregruppen er underlagt den nationale styregruppe og udpeger en formand for databasen.
Den dataansvarlige region indgår databehandleraftaler med organisatoriske enheder i de enkelte regioner.

Databasestyregruppe består pr. maj 2021 af:
Formand for databasen: Christina Høi-Hansen

Næstformand: Helle Maegaard Siggaard

Repræsentanter fra faglige selskaber:

 • Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi: Christina Esman Fonvig
 • Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge: Helle S Poulsen
 • Dansk Børneortopædisk Selskab: Line Kjeldgaard Pedersen
 • Dansk Neuropædiatrisk Selskab: Christina Høi-Hansen

Repræsentanter fra de regionale arbejdsgrupper:

 • Region Sjælland: Helle Maegaard Siggaard
 • Region Hovedstaden: Mette Røn Kristensen – barsel. Vikar Louise Bolvig Laursen
 • Region Nordjylland: Jeanette Kristensen
 • Region Midt: Gija Rackauskaite
 • Region Syddanmark: Ulrike Dunkhase-Heinl

Eksterne repræsentanter:

 • CP Danmark: Mogens Wiederholt
 • RKKP: Annette Odby (kontaktperson for CPOP-databasen), Andrea Bautz (datamanager), Anne Mette Falstie-Jensen (epidemiolog)

National koordinator: Mette Johansen

Koordinatorgruppen

Aktiviteter og ansvarsområder:

 • Sikre indberetning til CPOP databasen, herunder log ind til brugere
 • Dataoprydning og sikring af datakvalitet til kvartalsrapporter og årsrapport
 • Samarbejde om nationale og regionale aktiviteter, der sikrer ensartethed i overordnet drift af CPOP
 • Samarbejde om deltagelse og præsentation af CPOP Danmark, med de øvrige lande der implementerer CPOP
 • Samarbejde om CPOP hjemmesiden
 • Planlægge og afholdelse af CPOP dagen
 • Afholdelse af kurser i udfyldelse af den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol

Koordinatorgruppen består af:

National koordinatorMette Johansen
Regionale koordinatorer:      
Region Nordjylland: Mette Johansen
Region Midtjylland: Kirsten Nordbye-Nielsen
Region Syddanmark: Helle S. Poulsen og Tina Udemark Pasgaard
Region Hovedstaden: Louise Bolvig Laursen og Mette Røn Kristensen
Region Sjælland: Helle Maegaard Siggaard

Økonomi
Der lægges budget for de nationale aktiviteter i CPOP for et år ad gangen. Budgettet godkendes i den Nationale styregruppe, og der gøres status på økonomien mindst én gang pr. år.

Projekter
Projekter besluttes af den nationale styregruppe, når de vedrører nationale interesser.
Det bør tydeliggøres, hvor projekter er forankret: i henholdsvis region, nationalt eller hos enkelte personer.
Anvendelse af CPOP logo i forbindelse med projekter forudsætter beslutning i den nationale styregruppe.

Forskningsadgang
CPOP følger retningslinjerne, der gælder for databaser støttet af RKKP. Læs mere om forskningsadgang her

Om CPOP i de forskellige regioner

CPOP i Region Nordjylland
Implementeringen af CPOP i Region Nordjylland startede i år 2014, med bevilling af midler fra Ludvig og Sara Elsass fond til opstart, udvikling og implementering af opfølgningsprogrammet. Fra år 2016 er CPOP driftet af Aalborg Universitetshospital og er foreløbigt implementeret til børn født i 2007 eller senere. CPOP er forankret i det nuværende Neuropædiatrisk Team på henholdsvis Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord og Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

CPOP i Region Midtjylland
En styregruppe med repræsentanter fra sygehusenhederne i Region Midtjylland har startet implementeringen af CPOP i regionen. Ludvig og Sara Elsass fond har bevilliget midler til et 2-årigt projekt til opstart, udvikling og implementering af opfølgningsprogrammet fra 1.1.2012 til 31.12.2013. Sygehusledelsen har givet tilsagn om at videreføre CPOP efter projektperioden.

CPOP i Region Syddanmark
De fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og børneortopædkirurgisk sektion på OUH har siden 2008 arbejdet med at implementere et systematisk opfølgningsprogram for patienterne efter sammen model, som det svenske CPUP og det norske CPOP. Foreløbigt er opfølgningsprogrammet blevet implementeret til patienter født i 2003 eller senere i hele Region Syddanmark. Desuden er enkelte ældre børn blevet tilbudt deltagelse.

CPOP i Region Sjælland
Implementeringen af CPOP i Region Sjælland startede 1. februar 2016, med bevilling af midler fra Ludvig og Sara Elsass fond til udvikling og implementering af opfølgningsprogrammet. Børn født i 2008 eller senere vil blive inkluderet i CPOP. Børn i CPOP bliver fulgt på et kontakthospital med pædiatrisk afdeling i Region Sjælland (Holbæk Sygehus, Nykøbing F Sygehus, Slagelse Sygehus eller Roskilde Sygehus) i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem involverede faggrupper. Fra 2018 er CPOP gået i drift i Region Sjælland.

CPOP i Region Hovedstaden
Implementeringen af CPOP i Region Hovedstaden startede i 2013, med bevilling af midler fra Ludvig og Sara Elsass fond til opstart, udvikling og implementering af opfølgningsprogrammet. Fra 2015 er CPOP gået i drift og programmet er  implementeret til børn født i 2008 eller senere. Børn inkluderet i CPOP følges på et af regionens fire hospitaler med  pædiatrisk afdeling (Hvidovre hospital, Herlev hospital, Rigshospitalet eller Nordsjællands hospital i Hillerød) i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem involverede faggrupper.